ABOUT US

บริษัท พิมลชัยศึกษากรณ์ จำกัด เพื่อประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม


คูณพิชัย สันตภิรย์ได้นำศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงจำลอง ขึ้นน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๙ เวลา ๐๙๓๐ น.สมเด็จพระบรมราชชนนี เสด็จเยือนร้านพิมลชัยศึกษากรณ์ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๑สมเด็จพระบรมราชชนนี ได้พระทานลายพระหัตถ์ในสมุดเยือมแก่ร้านพิมลชัยศึกษากรณ์สมเด็จพระราชินีเสร็จงานออกร้านพิมลชัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงทอดพระเนตรผลิตภัณท์ที่ส่งไปยังองค์การ UNICEFสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ มอบศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงจำลองและชุดหนังสือพระราชนิพนธ์ และพระราชนิพนธ์แปล ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีแก่มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษา นครเซี่ยงไฮ้ (ที่มา : Royal Thai Consulate-General Shanghai. 2566)