ABOUT US

พิมลชัยศึกษากรณ์ในพ.ศ.๒๕๖๕


คูณพิชัย สันตภิรย์ได้นำศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงจำลอง ขึ้นน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๙ เวลา ๐๙๓๐ น.สมเด็จพระบรมราชชนนี เสด็จเยือนร้านพิมลชัยศึกษากรณ์ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๑สมเด็จพระบรมราชชนนี ได้พระทานลายพระหัตถ์ในสมุดเยือมแก่ร้านพิมลชัยศึกษากรณ์สมเด็จพระราชินีเสร็จงานออกร้านพิมลชัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงทอดพระเนตรผลิตภัณท์ที่ส่งไปยังองค์การ UNICEF