พร้อมตั้งโต๊ะ และแผนภูมิ คำแปลทั้งหมด ผลิตจากปูนอย่างดีหล่อเป็นรูปศิลาจารึกขนาดครึ่งเท่าจากของจริง ตั้งอยู่บนฐานไม้ หมายเหตุ : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ให้กับ 31 มหาวิทยาลัย ใน 16 ประเทศ ที่งาน 700 ปีลายสือไทย ขนาดเฉพาะศิลา

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ