ผลิตจากพลาสติกปลอดภัย จำนวน 10 สี 100 ลูก นำมาร้อย ด้วยเชือก บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติก ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุตำ่กว่า 3 ขวบ

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ